Důležité informace pro turisty cestující do USA

Doklady a víza v USA

Občané České republiky již nepotřebují při cestách do Spojených států víza. Podrobné informace ohledně bezvízového styku najdete na webových stránkách Velvyslanectví USA.

Před cestou do USA je vhodné pořízení kopie všech dokladů, které doporučujeme uschovat na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavují všechny konzuláty ČR na území USA. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty. 

Celní předpisy v USA

Do USA je striktně zakázán dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny. Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. 
Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. 

Při dovozu domácích zvířat musí být prokázáno, že netrpí na člověka přenosnou infekční nemocí. U některých domácích zvířat mohou být uplatněna i přísnější omezení (zejména u ptáků a plazů), další druhy zvířat je přísně zakázáno do USA dovážet. 
Do USA lze bezcelně přivézt všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. 
Dovoz předmětů v hodnotě do 100 USD je osvobozen od cla. 
Při příjezdech do USA přes jiné než letecké hraniční přechody byl zaveden poplatek za vstup na území USA  ve výši cca 6 USD  na osobu, resp. při turistických cestách z Kanady 16 USD 16 na osobu nebo 32 USD za rodinu. 

Úroveň zdravotnictví v USA

ČR nemá s USA uzavřenu dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče. Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. (alespoň do výše USD 50 000). Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. U některých typů studentských pobytů může být pojištění vyžadováno. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA. Spojené státy jsou dobře vybaveny pro pobyt a pohyb invalidních osob.

Řízení motorových vozidel

Pro řízení motorových vozidel v USA musí občan ČR předložit zároveň dva řidičské doklady, jednak je nutný řidičský průkaz České republiky (ŘP), a dále platný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný podle Ženevské úmluvy z roku 1949 o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze platný MŘP vydávaný podle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. V případě déletrvajícího pobytu v USA je třeba požádat o vystavení amerického řidičského průkazu.

Platební karty

Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou platební karty. Jejich hlavní výhodou je, že většina platebních karet pokrývá i pojištění na náklady léčebného pobytu v zahraničí. Uznávané a používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě platebních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže. 

Specifika USA

  • Nákup cigaret je povolen mladistvým od 18 let, alkoholu od 21 let. Je běžné, že si obsluha vyžádá doklad totožnosti. 
  •  Je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Alkohol nesmí být konzumován na veřejnosti ani přenášen v otevřené nádobě. totéž platí i při přepravě motorovým vozidlem. 
  • Do rozporu se zákonem se dostane ten, kdo je oblečen do ošacení, které odhaluje části těla, které by měly zůstat zakryté.
  • Při koupání se všeobecně vyžaduje, aby děti včetně batolat, měly plavky. Mužům se doporučuje používat plavky s nohavičkami. Opalování i koupání na veřejně přístupných místech bez plavek je porušením zákona. 
  • K cenám zboží a služeb, včetně ubytovacích s výjimkou základních potravin a léků se připočítává při placení spotřební daň 3 - 12% (na cenovkách je uváděna cena bez daně). 
  • Spropitné  při obsluze v restauraci - 15 - 20% z celkové ceny, při jízdě taxi (obdobně), dále v hotelích a na letištích pro personál zajišťující odnos zavazadel (1 USD za každé zavazadlo) a při delším pobytu pokojské. 
  • V USA je v elektrické síti rozdílné napájecí napětí - 110/60 Hz (v ČR 220/50 Hz), zásuvky a zástrčky elektrických spotřebičů jsou odlišné od evropských. Ve specializovaných obchodech lze zakoupit transformátor napětí i nástavec na evropskou zástrčku. Internet je v USA naprosto běžný, ve veřejných knihovnách zpravidla zdarma. 

Důležitá telefonní čísla (platí na celém území USA) 

Policie – 911
Záchranná služba – 911
Požárníci – 911

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí