Cestovní pojištění lze sjednat pouze v kombinacích dle výše uvedených variant v tabulce.

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se hradí náklady na zdravotní péči v případě onemocnění nebo úrazu pojištěného v zahraničí, tj. náklady na ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení apod.

Součástí pojištění léčebných výloh jsou také asistenční služby, tj. organizování pomoci pojištěnému v případě nouze (např. zajištění vyšetření lékařem, repatriaci zpět do České republiky).Limit pojistného plnění je sjednáván ve výši 7 000 000 Kč (viz Sazebník pojistného výše).

Pojištění úrazu

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, léčení úrazu (denní odškodné) a dále nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

Limity pojistného plnění jsou uvedeny v Sazebníku pojistného výše.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění poskytuje ochranu pro případ, když pojištěný způsobí jinému újmu na zdraví nebo na majetku.

Limity pojistného plnění jsou uvedeny v Sazebníku pojistného výše.

Pojištění zavazadel

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě zavazadel pojištěného, a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení.

Pojištění přerušení cesty, Pojištění zmeškání odjezdu

Z pojištění se hradí náklady:

za nevyčerpané cestovní služby, pokud se musí pojištěný ze závažných důvodů předčasně vrátit z cesty,

za náhradní dopravu, pokud pojištěný ze závažných důvodů zmešká původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy.

Pojištění zpoždění zavazadel, Pojištění zpoždění letu

Z pojištění se hradí náklady:

na pořízení náhradních věcí osobní potřeby z důvodu zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin,

za občerstvení, ubytování nebo úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin.

Pojištění stornopoplatků

Pojištění nabízí kompenzaci pro případ vzniku povinnosti uhradit stornopoplatek, pokud je pojištěný nucen cestu zrušit ze závažných důvodů (např. onemocnění, přírodní katastrofa) již před odjezdem.

V případě odstoupení klienta ze zájezdu, strhne cestovní kancelář část z ceny zájezdu, viz - Všeobecné obchodní podmínky – odstavec 4.2. V případě sjednání pojištění stornopoplatků, může klient následně nárokovat 80% (20% spoluúčast klienta – min. 500 Kč) z námi stržené částky u ČSOB Pojišťovny. Přesný postup nároku po dohodě s pracovníky cestovní kanceláře Avetour.

Bližší informace k pojištění je možné dohledat v dalších dokumentech, a to zejména Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění, Infolistu produktu nebo Informačním dokumentu o pojistném produktu, které jsou umístěny níže.

Všeobecné pojistné podmínky Cestovního pojištění

Infolist o produktu pro CK_CA_2021

IPID pro CK_CA_2021