Důležité informace pro turisty cestující do Francie

Doklady a víza ve Francii

Občan ČR může vstupovat na území kontinentální Francie, zámořských departementů a teritorií a ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Od 1.1.2006 platí, že k opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, pokud nemá oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). 
 
ČR má s Francií bezvízový styk. Pro zámořská území Francie (zámořské departementy i zámořská teritoria) platí bezvízový styk na dobu kratší tří měsíců, pro pracovní pobyty je však nutné pracovní povolení. Totéž platí pro pobyty delší tří měsíců v zámořských departementech. Naproti tomu pro pobyty delší tří měsíců v zámořských teritoriích, jejichž účelem není pracovní či obchodní činnost, je nutné vízum, a to na základě konzultace se zástupcem daného zámořského teritoria. Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost. Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách francouzské státní správy Service-Public

Celní a devizové předpisy ve Francii

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. V hotovosti lze převážet nejvýše 10.000,- EUR na osobu, při vyšší částce je ohlašovací povinnost. Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině. Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

Úroveň zdravotnictví ve Francii

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny formulář E 111 nebo Evropskou kartu zdravotního pojištění. Ve Francii se lékařské ošetření platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření tzv. „Feuille de Soins„. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR, u které jste uzavřeli pojištění do zahraničí. V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast: - lékařské ošetření 30% nákladů - laboratorní testy 40% nákladů - léky 35-65% nákladů - nemocniční péče 20% nákladů a současně 14,- EUR denně za stravu.

Specifika Francie 

  • Vezměte si s sebou léky, které běžně užíváte
  • Repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie nechat se připojistit
  • V Paříži, v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nocovat na pláži nebo na parkovišti – možnost přepadení.

Důležitá telefonní čísla:

První pomoc - 15
Policie - pohotovostní služba - 17
Požárníci - 17 
Telefonování na účet volaného do ČR - 0800 99 0421
Evropské číslo pohotovostní služby - 112

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí