+420 272 049 622 PO - PÁ 8:00-16:30
telefon

Podmínky účasti

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AVETOUR s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

Cestovní kancelář AVETOUR s.r.o. –  se sídlem Počernická 699/62a, Praha 10 Malešice, 108 00 a místem podnikání Nám.F.L.Věka 17, 518 01 Dobruška IČ: 275 33 093, zajišťuje a poskytuje služby ubytovací, dopravní, stravovací včetně doplňkových služeb – dále jen CK. CK má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře s UNIQUA pojišťovna a.s. a je držitelem koncesní listiny na předmět podnikání „Provozování cestovní kanceláře“. Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK AVETOUR s.r.o. a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu a je upraven v těchto VSP. Zájezdy je možno objednat a zakoupit v CK či přes její webové stránky a dále u jejich určených obchodních zástupců – prodejce, který je cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která prodává zájezd další CK. CK/CA jedná na základě uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost CK/CA uzavírat cestovní smlouvy jménem CK, pro kterou je zájezd zprostředkován.

 2. Účastníci zájezdu

Účastníci zájezdu mohou být  osoby mladší 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let  účastníci 15 – 18 let se souhlasem zákonného zástupce, pokud se sám zájezdu neúčastní. Celkový zdravotní stav musí každý účastník zájezdu zvážit sám a případné pochybnosti konzultovat s lékařem a vážné zdravotní problémy, které by jakkoliv omezovaly průběh zájezdu, uvést při přihlášení do smlouvy o zájezdu. Účastník způsobilý k právním úkonům ručí za smluvní závazky přihlášených osob jako za své vlastní. 

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě podepsané smlouvy o zájezdu a uhrazené stanovené zálohy nebo plné ceny zájezdu. Obsah smlouvy je sjednán dle internetového katalogu, případně dodatečných nabídek. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že je mu znám její plný obsah a souhlasí s ní, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy. CK se zavazuje zabezpečit služby zákazníkovi v dohodnutém rozsahu.

4. Cena zájezdu

Ceny zájezdů a dalších služeb poskytovaných CK jsou uvedeny v internetovém katalogu na www.avetour.cz . Závazná a dohodnutá cena je uvedena ve smlouvě o zájezdu. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem, je CK oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozornění. Zákazník hradí veškeré náklady spojené se zrušením cesty – storno poplatky. V případě, že prodejce zinkasuje od zákazníka zálohy a doplatky a  nepřevede je na účet CK dle určeného data splatnosti na faktuře, je pořádající CK oprávněna zájezd zákazníkovi zrušit. Pokud dojde k tomu, že ještě týden před odjezdem není částka za zájezd připsána na účet CK, vyhrazuje si CK právo klienta neodbavit. Veškeré důsledky s tímto spojené, nese prodejce. CK může jednostranně zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:  ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot  směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb. Případnou změnu ceny je CK povinna určit a písemně oznámit nejpozději ve finálních pokynech k odletu/odjezdu (cca měsíc před cestou). Zákazník je povinen obratem od oznámení o zvýšení ceny zájezdu, nebo služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu uhradit rozdíl v ceně zájezdu.

5. Práva a povinnosti zákazníka

Řádně a pravdivě vyplnit a odevzdat smlouvu o zájezdu  k povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§1767 OZ) dále patří: seznámit osoby s těmito VSP jakož i dalšími informacemi, které od CK obdrží, zejména je pak informovat o kvalitě a rozsahu služeb  uhradit CK sjednanou cenu v daném termínu zabezpečit si platné doklady na cestu  zajistit u osob mladších 15 let doprovod dospělého účastníka  dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadujícími dle cestovních pokynů a dbát pokynů vedoucího zájezdu  v případě zrušení či nedostavení se na zájezd zaplatit stanovené storno poplatky  právo zrušit svou účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb a odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených vč.8 Storno podmínky  právo písemně oznámit CK, že se místo něj zájezdu zúčastní jiná osoba – za tuto změnu si CK účtuje manipulační poplatek dle podmínek leteckých společností  případné nedostatky reklamovat a žádat náhradu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu – viz článek 9 Reklamační řád  být informován do 14 dnů před odjezdem, že se zájezd nekoná či přesouvá na jiný termín.

6. Práva a povinnosti CK

CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v internetovém katalogu, má vždy přednost smlouva o zájezdu  CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku CK  řádně a kvalitně zabezpečit v průběhu zájezdu sjednané služby  neprodleně řešit připomínky, reklamace – na místě  CK neručí za případné zpoždění autobusu, upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí, atd. V případě zpoždění nevzniká cestujícím právo na finanční kompenzaci a na odstoupení od smlouvy  informace týkající se odjezdu předat objednavateli písemně na adresu nejpozději 7 dní před odjezdem  CK je povinna čekat maximálně 15 minut po plánované době odjezdu ze stanoveného místa na zákazníka. Pokud se zákazník nedostaví ve stanovené době, nárok na přepravu zákazníkovi zaniká

7. Změny dohodnutých služeb

 Změny a odchylky jednotlivých služeb CK AVETOUR s.r.o. od dohodnutého obsahu služeb jsou v případech objektivních důvodů přípustné. Jedná se zejména o změny trasy a termínu zájezdu, eventuelně programu během zájezdu (z důvodu tzv. vyšší moci). CK je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu.  CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy o zájezdu jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků (dle povahy zájezdu). V takovém případě je cestovní kancelář povinna, nejpozději však 14 dní před odjezdem, informovat zákazníka.

8. Odstoupení od smlouvy – storno podmínky

-  5% ceny zájezdu při zrušení smlouvy o zájezdu od podpisu smlouvy do 70 dnů před odjezdem, odletem

- 15% ceny zájezdu - 69 dnů až 55 dnů před odjezdem,odletem

-  35% ceny zájezdu - 54 dnů až 40 dnů před odjezdem,odletem

-  75% ceny zájezdu - 39 dnů až 20 dnů před odjezdem,odletem

 - 100% celkové ceny zájezdu - 19 dnů až v den odjezdu,odletu

Při zrušení zájezdu již uhrazených letenek na pravidelných linkách do 70 dnů před odletem 10% + výše stornovacího poplatku letecké společnosti

Při zrušení zájezdu  již uhrazených letenek na pravidelných linkách od 69 dne platí výše uvedené  stornovací podmínky + výše stornovacího poplatku letecké společnosti

V případě, že účastník neuhradí zájezd v plné výši ve stanovené datum (sděluje CK) může být ze zájezdu vyloučen a nemá nárok na vrácení jim zaplacené finanční částky.

V případě, že se účastník nedostaví  k odjezdu/odletu včas nebo poruší smlouvu o zájezdu nebo její Podmínky, nemá nárok na vrácení jim zaplacené finanční částky.

V případě závažného zdravotního omezení žádáme o jeho uvedení do smlouvy o zájezdu a případně také o doprovod druhé osoby.

V případě dosazení vlastního náhradníka, nejsou-li vystavené letenky, neúčtujeme žádné storno poplatky. Storno poplatky účtujeme pouze v případě, jsou-li uhrazeny letenky, viz stornovací podmínky. (Nutno individuálně projednat s CK, dle povahy zájezdu)!!!

Stornování zájezdu provede každý účastník vrácením potvrzené smlouvy o zájezdu osobně nebo doporučeným dopisem a důvodem stornování.  Rozhodující bude datum na poštovním razítku, storno je účtováno k následujícímu dni.

9. Reklamační řád

Účastník je povinen případnou vadu reklamovat bez odkladu u zástupce CK v místě pobytu tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava v místě samém, sepsat již v místě pobytu zápis o zjištěných vadách, ve kterém uvede jméno pracovníka, kterému byly tyto závady hlášeny a způsob, jakým byly/nebyly odstraněny, zápis je povinen podepsat a současně nechat podepsat pracovníkovi, u kterého vady v místě pobytu reklamoval, rozhodne-li se uplatňovat reklamaci po skončení zájezdu, je povinen předložit zápis o reklamaci a učinit tak nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu, a to písemně u CK AVETOUR s.r.o., Nám.F.L.Věka 17, 518 01 Dobruška.

U některých zájezdů je zajištěno pojištění do zahraničí, a proto případné další připojištění si každý účastník hradí a vyřizuje sám. Pokud u zájezdu pojištění není zahrnuto v ceně, doporučujeme pojištění ve vlastní režii. 

10. Závěrečná ustanovení

Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že jsou mu VSP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. Vyslovuje též souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů v platném znění CK AVETOUR s.r.o. zpracovávala a shromažďovala jeho osobní údaje poskytnuté ji za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna smlouva o zájezdu. Poskytnutá osobní data budou zpracovávána CK automatizovaně, manuálně a v elektronické a tištěné formě. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle §1767 OZ, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich údajů. Při zpracování osobních údajů je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Tyto VSP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu na zájezdy pořádané CK AVETOUR s.r.o..